Oproep tot BDS door maatschappelijke organisaties in Gaza

Op het moment dat de Palestijnen de Nakba herdenken, de catastrofe in 1948 toen meer dan 700.000 Palestijnen van huis en haard werden verdreven door zionistische milities en later de staat Israël, waarschuwt de VN dat het leven in de bezette en belegerde Gazastrook een fataal omslagpunt dreigt te bereiken.

Rond de 2 miljoen Palestijnen, door Israël opgesloten in een smalle strook land en veroordeeld tot een ellendig leven, waar zelfs water, de bron van leven niet ge-schikt is voor menselijke consumptie. En waar basisvoorzieningen zoals gezond-heidszorg en onderwijs haperen en alarm wordt geslagen. Dit is een door Israël veroorzaakte “tsunami” die kan worden gestopt als genoeg gewetensvolle mensen over de hele wereld Israël ter verantwoording zou roepen en druk op hun instel-lingen en overheden uitoefenen om dit te doen. Israël moet een zware prijs voor zijn crimineel gedrag  betalen.

Als er ooit een goed moment is om een misdadig regime te isoleren en daarmee te beletten oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid te plegen, dan is het nu. Wij, de ondertekenende Palestijnse maatschappelijke organisaties in Gaza, doen een dringende oproep tot effectieve maatregelen, waaronder boycot, desinvestering en zinvolle sancties tegen Israël en de bedrijven die medeplichtig zijn aan de ernstige schendingen van het internationaal recht met het doel om honderdduizenden Palestijnse burgers in Gaza te redden van onuitsprekelijk lijden en een langzame dood.

In het door Israël aangerichte  bloedbad in Gaza in de zomer van 2014 verloren meer dan 2.300  mensen het leven en werden onze scholen, ziekenhuizen, VN schuilplaatsen en duizenden huizen vernietigd.  Nu acht maanden later, ligt Gaza nog steeds in puin, en zijn nog  minimaal 100.000 mensen dakloos. Van de 12.600 woningen die totaal werden verwoest, is er nog geen enkele herbouwd. Voor Palestijnen  en die in Gaza in het bijzonder, is de Nakba nog steeds actueel.

11015200_10153269032211926_648178608331025722_n

klik op plaatje voor meer gedetaileerde informatie

 

Ondanks de zogenaamde wapenstilstand, gaan de vaak dodelijke aanvallen op Palestijnen in Gaza gewoon door , vooral op vissers dicht onder de kust en op burgers langs de grens met Israël. Deze plekken behoorden tijdens de aanval tot de meest getroffen gebieden  en hebben nu  nog steeds te lijden onder de Israëlische schendingen van het internationaal recht.

Aan de basis van dit vreselijke menselijk lijden ligt Israëls voortdurende en ille-gale bezetting en belegering, die vrij verkeer van personen, goederen en weder-opbouw materialen ernstig beperkt. Gezondheidszorg en onderwijs worden hier-door ernstig belemmert in hun functioneren. Dit jaar is tot dusver de grens-overgang bij Rafah tussen Gaza en Egypte slechts een handvol keer open ge-weest. Gemiddeld hebben dit jaar elke week 198 mensen Gaza via de grens-overgang bij Rafah verlaten. In 2014 waren dat nog 955 mensen per week. Sinds februari 2015 zijn 1.661 vrachtwagens met ongeveer 105.307 ton aan materiaal, toegelaten tot Gaza. Om alle verwoeste huizen en andere gebouwen te reconstru-eren zijn in totaal 800.000 vrachtwagens(!) aan materiaal nodig. Het falen van de internationale donoren om toegezegd geld daadwerkelijk over te maken heeft de ernstige energietekorten verder verergerd. Elektriciteit is nog maar een paar uur per dag beschikbaar.

10929063_10153168709606926_1729628710029870581_n

Het VN Gaza Wederopbouw Mechanism (GRM), het belangrijkste initiatief van de internationale gemeen-schap, is fundamenteel fout bezig omdat die het lijden van de Palestijnen in Gaza verdiept. Het GRM maakt de internationale gemeen-schap en de VN in het bijzonder, tot de hand-havers van de Israëlische belegering en maakt hulp aan de Palestijnen afhan-kelijk van Israëlische goedkeuring.

Van zeker 71% van de door de internationale donoren toegezegd steun zal de Israëlische economie naar verwachting profiteren, waarmee Israël feitelijk wordt beloond voor zijn aangerichte bloedbad. Veel bedrijven die betrokken zijn bij de levering van bouwmateriaal zijn ook betrokken bij de plundering van de Palestijnse natuur-lijke rijkdommen en/of nemen deel aan de bouw van illegale nederzettingen.

Veel westerse regeringen proberen te voorkomen dat de Palestijnen zaken tegen Israël aanhangig maken bij het Internationaal Strafhof (ICC). Afgelopen juli, stemden de VS tegen de oprichting van een VN-Gaza onderzoekscommissie en een aantal EU-lidstaten, waaronder Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk onthielden zich van stemming.

Het ziet ernaar uit dat de VS en Duitsland hun enorme militaire steun aan Israël continueren, terwijl de Europese Unie haar associatieverdrag met Israël handhaaft,wat Israël toegang geeft tot markten en programma’s van de EU, en de Canadese regering heeft zelfs een reeks van nieuwe overeenkomsten met Israël ondertekend. Zelfs ontwikkelingslanden die in duidelijke termen hun steun voor het Palestijnse recht op zelfbeschikking uitspreken slagen er niet in om hun symbolische gebaren te vertalen in het beëindigen van hun militaire banden en handelsakkoorden met Israël.

Gezien de menselijke catastrofe waarmee Gaza wordt geconfronteerd en de dreiging van meer wreedheden door Israël, roepen we de regeringen en inter-nationale instanties op om onmiddellijk actie te ondernemen:

– Zorg ervoor dat Israël ter verantwoording wordt geroepen voor zijn oorlogs-misdaden tegen de Palestijnen in Gaza, onder meer door het ondersteunen van de Palestijnse aanklacht bij het ICC.

– Beeindig directe steun voor Israëlische oorlogsmisdaden, onder meer door het opleggen van een uitgebreid militair embargo en opschorting van vrijhandels-overeenkomsten en andere bilaterale overeenkomsten tot het moment dat Israël in overeenstemming handelt met het internationaal recht, daarbij inbegrepen het opheffen van de belegering van Gaza.

– Zorg voor onmiddellijke internationale bescherming van burgers in Gaza, onder meer door het verstrekken van financiële en materiële steun om de bevolking te helpen de immense ontberingen het hoofd te bieden.

Wij danken van harte de talloze gewetensvolle mensen en principiële organisaties van over de hele wereld die solidair zijn ​​met onze strijd voor vrijheid, rechtvaar-digheid en gelijkheid, en wij doen een beroep op de internationale gemeen-schap, met inbegrip van vakbonden, NGO’s, grassroots netwerken, politieke partijen en parlementariërs om:

– Lid te worden en bij te dragen aan de door Palestijnen geleide, wereldwijde boycot-, desinvestering- en sanctie beweging (BDS) als een belangrijk instru-ment om Israël verantwoordelijk te houden voor de schendingen van het interna-tionaal recht in Gaza en tegen de Palestijnen in het algemeen, en ook door druk uit te oefenen op universiteiten, banken en pensioenfondsen om te desinvesteren uit bedrijven die profiteren van de Israëlische bezetting en oorlogsmisdaden.

– Druk uit te oefenen op regeringen om militaire embargo’s en handelssancties op te leggen.

– Campagne te voeren tegen criminele bedrijven zoals het defensie bedrijf Elbit Systems, beveiligingsbedrijf G4S en de belangrijkste Israëlische militaire leve-rancier HP dat de Israëlische schendingen van het internationaal recht mogelijk maakt.

Ondertekend door:

Palestinian BDS National Committee
Palestinian General Federation of Trade Unions (PGFTU)
Palestinian NGO Network (PNGO)
University Teachers’ Society in Palestine
Palestinian Medical Relief Society
Palestinian Association for Development and Reconstruction (PADR)
Medical Democratic Assembly
Palestinian Student Campaign for the Academic Boycott of Israel (PSCABI)
Medical Initiative Assembly
Arab Center for Agricultural Development (ACAD)
Union of Health Work Committees
One Democratic State group
Herak Youth Center
Badr Campaign for Boycott of Israeli Goods

 

bron: website bdsmovement