Jaarverslag 2013

Vooraf

De veranderingen op het internationaal politieke toneel (o.a. de omwenteling in Egypte en het feit dat Israël zonder sancties opgelegd te krijgen ermee weg kwam om de voorwaarden uit de wapenstilstand niet na te komen) betekenden voor de bevolking van Gaza, inclusief Jabalya, na een korte periode van hoop weer de terugkeer naar een uitzichtloze situatie. Omdat niet alleen de grens met Egypte weer voor het grootse deel van de tijd dicht ging, maar ook de meeste tunnels door het Egyptische leger werden vernietigd werden de leefomstandigheden van de bevolking zelfs nog slechter. En toen kwam ook nog de watersnood van december als gevolg van ongekende hoeveelheden regen. De aanzienlijke hoeveelheden goederen die nodig zijn voor de wederopbouw van de vernietigde huizen en infrastructuur worden het gebied niet binnengelaten.

Wat de relatie met Groningen betreft kon een volgende stap gezet worden in het weer op gang komen van de onderlinge relaties door het bezoek van een delegatie van de gemeente Jabalya in april. Een gepland tegenbezoek van een delegatie van het bestuur van Groningen-Jabalya in oktober moest echter vanwege de veiligheidssituatie in de Sinaï worden uitgesteld. Ook een bezoek van een medewerker van een bevriende Stichting in mei, die ook voorbereidend werk voor ons zou doen, ging niet door omdat hij de grens met Gaza niet overkwam.

Teleurstellend was dat het nieuwe College van B. & W, dat na de zomer van 2012 aantrad, besloot te bezuinigen op organisaties en subsidies gericht op internationale samenwerking. We hebben drie maal onze visie weergegeven in brieven aan het College en aan de Raad en hebben bij drie commissievergaderingen ingesproken, waarbij we o.a. aangaven dat het tegenstrijdig is dat het College van B. & W ons eerst opzadelt met extra werk omdat de uitvoering  van het Collegevoorstel m.b.t. de besteding van de € 65.000,-  aan ons werd overgelaten, maar dan vervolgens door een halvering van onze subsidie onze uitvoeringscapaciteit ernstig beperkt. Het maakte allemaal niets uit en de Raad besloot de halvering van de subsidie goed te keuren.

Tenslotte moesten we eind 2013 afscheid nemen van bestuurslid van het eerste uur prof. Fred Leemhuis.

Inzamelingsactie

De inzamelingsactie “Help Jabalya de winter door” winterseizoen ‘11/12, noodzakelijk door blijvende grote nood onder de bevolking van Jabalya, werd begin 2013 afgerond met het verspreiden van een flyer en het plaatsen van advertenties en bracht €4.300,- op. In de Groninger Gezinsbode werden ook 2 artikelen geplaatst.

Activiteiten

Forum/Images  We waren begin januari aanwezig met ons materiaal bij een filmavond met een film over verzoening m.b.t. het conflict Israël-Palestina.

Op 28 januari hadden we een gesprek met twee vertegenwoordigers van de NGO “Al Mezan”, een mensenrechtenorganisatie uit Jabalya, die voor een seminar op het ISS in Den Haag in Nederland waren. Onderwerp van gesprek was o.a. wat hun aandeel zou kunnen zijn in het monitoren van de voortgang van de besteding van de € 65.000,- aan het Nama’a College.

Op 20 februari hield prof van Agt op uitnodiging van Earth Matters een goed bezochte lezing in de Beurs. Ook hierbij waren we vertegenwoordigd.

Op 2 maart was er een bijeenkomst waarop twee Palestinareizigers, Johke Heerkens Thijssen en Johan Feitsma, vertelden over hun respectievelijke reizen naar Palestina.

16 – 20 april; Bezoek delegatie gemeente Jabalya aan Groningen. Gemeentesecretaris Sadi Dabboor bezocht Groningen. Voor dat bezoek bracht hij een videofilm over de situatie in Jabalya mee en een powerpointpresentatie over de gemeente Jabalya. Beide heeft de Stichting overhandigd aan de gemeente, omdat de gemeente niet bereid was hem zelf te ontvangen. Tijdens zijn bezoek heeft hij wel gesprekken gevoerd met diverse fracties uit de gemeenteraad: PvdA, Stadspartij, SP, GroenLinks, D66 en ChristenUnie.  Ook bezocht hij Vrouwencentrum Jasmijn en Attero. Ook een openbare bijeenkomst, waar 30 belangstellenden op af kwamen, was onderdeel van het programma. De Groninger Gezinsbode, OOG en het Dagblad van het Noorden besteedden aandacht aan dit bezoek.

Op 25 april bezochten wij een bijeenkomst van de werkgroep Internationaal van de PvdA.

5 Mei waren we weer met een stand aanwezig op het Bevrijdingsfestival, waar weer veel belangstelling was voor de Jabalya-quiz.

Begin juni hield Nabil Zuad, de vertegenwoordiger van de Palestijnse Autoriteit in Nederland, een lezing voor studenten.

Op 5 juni waren we aanwezig op een PvdA-bijeenkomst.

12 November hadden we een stand bij het vertonen van de film “Omar” (genomineerd voor een Oscar) van de Nederlands-Palestijnse regisseur Hany Abu-Assad. Deze werd vertoond in het kader van het festival “Movies that matter” georganiseerd door Amnesty International Groningen. De zaal was uitverkocht.

Op 22 november organiseerden wij een bijeenkomst met de Israëlische vredesactiviste Angela Goldstein. Zij zet zich in voor de door Israël bedreigde Bedoeinen. Zo’n 25 belangstellenden woonden de bijeenkomst bij.

Op 23 november werd in het kader van het festival “Dancing on the edge” de voorstelling “Badke” gehouden in de Stadsschouwburg. De zaal was bijna uitverkocht. Met name voor het nagesprek waren we al in een vroeg stadium betrokken. De voorstelling had veel media-aandacht.

Op 25 november waren we aanwezig bij “Cooking for Palestine”, een activiteit van studenten media van de Hanzehogeschool.

Op 19 december organiseerden we in “de Beurs” een bijeenkomst met journaliste Esmeralda Verboon over de Arabische lente in Gaza. Er waren ongeveer 40 belangstellenden.

Vlak voor kerst werd de Midden-Oosten regio getroffen door stormen en regens op een schaal zoals die in veertig jaar niet waren voorgekomen. Ook Jabalya werd getroffen door een watersnood, waarbij het water in de lage delen van de stad (vooral het vluchtelingenkamp) tot 2 meter hoog kwam te staan. Doordat er door de Israëlische blokkade amper toevoer was van elektriciteit en er een groot tekort aan brandstof was, duurde het lang voor de watermassa’s verdwenen. We organiseerden daarom een inzamelingsactie, waarbij we gebruik maakten van onze betrouwbare partner PMRS om hulp aan de bevolking te bieden. Een eerste gift van € 1.000,- kon al snel worden overgemaakt.

Voortgang project Nama’a College

Om de € 65.000,- te besteden aan projecten t.b.v. het Nama’a College vroeg de gemeente ons een subsidie-aanvraag voor dat bedrag in te dienen. Tot onze grote teleurstelling heeft de behandeling van die aanvraag nogal wat tijd gekost. Pas kort voor de zomer was het mogelijk om een eerste voorschot van € 10.000,- voor de bouw van de lift over te maken. Toen deze in september voltooid was, is het restant ad € 10.000,- betaald.

In de zomer kregen wij een voorstel voor de eerste groep studenten die in aanmerking zou komen voor een studie aan het Nama’a College. De gemeente Jabalya werd bereid gevonden te monitoren of de kandidaten voldeden aan de door ons gestelde eisen. Na wat contacten over en weer en de uiteindelijke goedkeuring door de gemeente is € 10.000,-  voor het eerste studiejaar overgemaakt.

Met betrekking tot de besteding van studiebeurzen voor studenten van het Nama’a College voor een vervolgopleiding aan de Hanzehogeschool zijn verschillende gesprekken met de Hanzehogeschool gevoerd. Vanuit de Hanzehogeschool werd aangevoerd dat een investering in studenten minder duurzaam is dan een investering in docenten en werd gesuggereerd om het geld te besteden aan bijscholing van docenten. Dit voorstel is bij het Nama’a College ingebracht. Door de veiligheidssituatie en de regels voor vertrek naar het buitenland van het regiem is het op dit moment noch voor studenten noch voor docenten mogelijk om via de grens met Egypte over te steken. De grens met Israél was sowieso al uitgesloten.

Opgemerkt moet worden dat bovenstaande contacten zijn verzorgd door ons bestuurslid mevr. dr. Leila Jordens, en dat deze contacten zeer tijdrovend zijn. Mevrouw Jordens doet dit geheel pro deo. We willen de gemeente echter onder de aandacht brengen dat ze hiermee weer voor een dubbeltje op de eerste rang zit. Als de gemeente dit project zelf had moeten uitvoeren en juridische deskundigen, vertalers en tolken had moeten inhuren, zouden de kosten enorm zijn geweest. De bezuiniging van 50% op het budget van de Stichting is dus nog schrijnender gezien de grote besparing die we hier realiseren.

Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief is dit jaar 4 maal verschenen: in januari, april, september en in december. In de Nieuwsbrief deden we verslag van de situatie in Gaza en Jabalya, van internationale ontwikkelingen m.b.t. de situatie, de ontwikkelingen m.b.t. het herstel van de relatie met Groningen en van activiteiten in Groningen.

Behalve artikelen van onze Nederlandse correspondent Lydia de Leeuw, werkzaam bij een mensenrechtenorganisatie in Gaza, was er ook elk nummer een artikel van een journalist van het Doha Center For Media Freedom Palestine, een NGO op het gebied van onafhankelijke vergaren van nieuws. Jammer genoeg (voor ons) kon Lydia de Leeuw na een bezoek aan Nederland niet meer terug naar Gaza en zullen we haar plek in de Nieuwsbrief anders moeten invullen.