Jaarverslag 2022

Activiteiten

Hieronder een chronologisch overzicht van de activiteiten van onze stichting in 2022:

Als vervolg op ons gesprek eind 2021 met Mohamed Azaiza van Gisha, die in het kader van Shelter City in Deventer verbleef, besloten wij een bijdrage te leveren aan het project “Green girls, vrouwen in Gaza verbouwen groenten”.

Het bestuur stuurde een protestbrief aan de Nederlandse regering i.v.m. het stopzetten van de financiering van UAWC. Hoewel door de regering gevraagd onderzoek aantoonde dat de hiervoor als reden aangevoerde beschuldigingen van Israël vals waren en de regering dat ook erkende, werd toch het besluit tot stopzetting genomen.

Een aantal personen, waaronder onze secretaris Pieter van Niekerken, volgden een webinar over het Europees Burgerinitiatief van de coalitie “Stop trade with the settlements”. Het hele jaar is er bij onze activiteiten aandacht voor gevraagd. En Vrouwen in het Zwart (ViZ) zamelden tijden hun tweewekelijkse wakes er handtekeningen voor in.

We besteedden aandacht aan activiteiten in de Israël Apartheidsweek van 22-24 maart. Op 22 maart was de workshop “Academic Boycott of Israel: why & how” door Sue Blackwell. Op 23 maart een bijeenkomst “United against Racism: a decolonial perspective” met het vertonen van de documentaire “The Uprising” en een panelgesprek o.l.v. ons bestuurslid Prof. Mohsen Harakeh. En op 24 maart de workshop “BDS: a Global movement to end Israeli violations of Palestinian Rights” door Fiona Ben Chekroun.

Zelf ontvingen we van 22 tot 25 maart een delegatie van de gemeente Jabalya, bestaande uit de loco-burgemeester Rasem Masood en gemeente secretaris Sadi Dabboor. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat ook burgemeester Mazen Al-Najjar mee zou komen, maar deze kreeg geen toestemming om Egypte binnen te komen.

Woensdagochtend 23 maart spraken zij met GroenLinks raadsleden Bennie Leemhuis en Justine Jones en met PvdA fractievoorzitter Julian Bushoff. ’s Middags werden zij ontvangen door burgemeester Koen Schuiling en hadden zij vervolgens een gesprek met ambtenaar Jan Kees Kleuver.

Op eigen verzoek, bezochten zij donderdag 24 maart afvalverwerking Stainkoel’n. Vrijdag 25 maart was er een bezoek aan waterschap Noorderzijlvest en ’s middags een gesprek met de fracties van D66 en SP en een vertegenwoordiger van Bij1. ’s Avonds was er een openbare informatiebijeenkomst in de Holm.

Al van af 2021 liepen de voorbereidingen voor een avond met de Palestijnse vertegenwoordiger in Nederland in samenwerking de studentenvereniging SIB, de studievereniging Siduri en de gemeente Groningen. Op 25 april was het zo ver: in het Groninger Forum was het programma “Palestine: Challenges, Peace and Hope” met een openingswoord door loco-burgemeester Berndt Benjamins, een presentatie door prof. Mohsen Harakeh (Stichting Groningen-Jabalya) over de relatie tussen Groningen en Jabalya, vervolgens een lezing met Q&A door mevr. Rawan Sulaiman. Na de pauze interviewde Jan Keulen Erik Ader over zijn boek “Oorlogen en oceanen”. De avond werd afgesloten met een panel discussie met alle betrokkenen.

Op 14 mei was er bij de wake van Vrouwen in het Zwart speciale aandacht voor de Nakba-herdenking.

Eind juli begon Israël opnieuw een oorlog in de Gazastrook, waarbij tientallen doden en gewonden vielen en veel verwoestingen werden aangericht. Als Stichting stuurden we solidariteitsboodschappen naar de gemeente en de organisaties Palestine Medical Relief Society (PMRS), Al-Mezan en Gisha.

ViZ Groningen herdacht dit jaar hun 20-jarig bestaan met een manifestatie op de Grote Markt op 17 september, met als presentator Johan Feitsma. Sprekers waren Fennie Stavast, gemeenteraadslid Bennie Leemhuis, Kawther Albaz namens de Palestijnse gemeenschap en namens Stichting Groningen-Jabalya onze voorzitter Bert Giskes. Obed Brinkman zorgde voor de muziek en het gedicht “Sabra en Sjatila” van Fadwa Toeqaan werd voorgedragen. Na afloop was er een bijeenkomst in het GroenLinks pand met een expositie over 20 jaar Vrouwen in het Zwart.

Op 18 november woedde er een grote brand in een flatgebouw in Jabalya; het bestuur van Stichting Groningen-Jabalya heeft de gemeente onze deelname betuigd.

Onze oud-voorzitter Jan Keulen bracht ook een boek uit: “De oorlog van gisteren”. Op 8 december werd dat boek in “de Harmonie” gepresenteerd.

Ons bestuurslid Lejo Siepe heeft de initiatiefnemers voor een nieuw uit te brengen cultureel en literair magazine “Fikra” van advies en ondersteuning gediend. Inmiddels is Fikra on-line.

(Landelijke) samenwerking

Groningen-Jabalya maakt deel uit van de Raad van Aangeslotenen van BDS Nederland. Bestuurslid Johan Feitsma woont de bijeenkomsten bij en doet verslag. Waar mogelijk sluiten we aan bij initiatieven van BDS Nederland. Verder zijn er contacten met andere solidariteitsgroepen in Nederland en met Palestijnse activisten, met name in Noord en Oost Nederland.

In de stad Groningen zijn we nauw verbonden met ViZ. Om de twee weken (de oneven weken) organiseert zij een wake op het Waagplein bij de Grote Markt om aandacht te vragen voor de bezetting van en de steeds nijpender wordende omstandigheden in de Palestijnse gebieden. De groep vrouwen en mannen wisselt van samenstelling, maar is iedere keer rond de 10-15 mensen groot. Met nieuwe teksten op de protestborden en banners wordt ingehaakt op actuele ontwikkelingen.

 

Inzamelingsacties en financiën

In 2022 werd weer een aanzienlijk bedrag ingezameld voor de PMRS. In totaal is ruim € 9.000 binnengekomen. Een groot deel ervan wordt gedoneerd door een groep vaste donateurs; in kleinere en grotere bedragen. Alle donaties komen ten goede aan de PMRS.

De stichting Groningen – Jabalya krijgt jaarlijks subsidie van de gemeente Groningen. Daarvan worden alle activiteiten bekostigd (huur zaalruimte, drukkosten, kosten website, verzending nieuwsbrieven, reiskosten, etc..). Ook onze – zeer bescheiden – organisatiekosten worden door deze gemeentelijke subsidie gedekt. Dat maakt dat alle euro’s voor noodhulp overgemaakt worden naar de PMRS.

Voor het Weeskinderenproject en een actie voor voedselpakketten kwam in 2022 in totaal € 14.082 binnen op de rekening van Groningen – Jabalya. Het geld is bijeengebracht door een groep overwegend Turkse vrouwen, die ieder één of meer weeskinderen hebben ‘geadopteerd’. Maandelijks maken ze per kind € 35 over. De bijdragen komen via Stichting Takween in Jabalya bij de verzorgers van de kinderen terecht.

Nieuwsbrieven

Onze Nieuwsbrief verscheen 2 maal: in juni en in december. Dankzij onze contacten met de onafhankelijke NGO, het Gaza Center for Media Freedom, hebben we in elk nummer informatie uit de eerste hand. Omdat het juni nummer het vijftigste nummer was verscheen het eenmalig in kleur.

Website en facebook

Regelmatig is over actuele ontwikkelingen gepubliceerd. Ook plaatsten we oproepen voor petities en andere protesten. Regelmatig werden artikelen uit buitenlandse media vertaald en gepubliceerd.

Theaterproject “van Groningen naar Gaza en weer terug”

Dit is een apart project waar apart subsidie voor is aangevraagd en dat apart wordt verantwoord met een verslag en financiële afrekening.

Eigen organisatie

Het bestuur vergaderde in 2022 10 maal. Daarnaast werd vier maal overlegd in het kader van de samenwerking met SIB en Siduri. De redactie van de Nieuwsbrief en de website hadden hun eigen bijeenkomsten.