Artsen voor Gaza (Mede namens alle onderstaande organisaties) 
Email: info@artsenvoorgaza.nl

Z.M. Koning Willem-Alexander
Paleis Noordeinde
Postbus 30412
2500 GK Den Haag

Nederland, 28 februari 2024

Betreft: Noodkreet betreffende rol Nederland in humanitaire ramp Gaza

Majesteit,

In deze brief richten wij ons tot u met een diepe bezorgdheid over de rol van Nederland in de humanitaire ramp die zich momenteel voltrekt in Gaza. Ons mooie land, dat lange tijd vrijheid, tolerantie en rechtvaardigheid voorstond, lijkt haar fundamentele principes te verloochenen bij de crisis in Gaza. Dit dreigt Nederland en haar inwoners in diskrediet en mogelijk zelfs in gevaar te brengen.

Onvoorwaardelijke steun aan Israël en de gevolgen
De recente gebeurtenissen hebben een schijnwerper geworpen op de inconsequentie van ons demissionair kabinet, dat persoonlijke en commerciële ambities lijkt te prioriteren boven de belangen van een heel volk. De onvoorwaardelijke steun van Nederland aan Israël, een land dat zich al vele decennia schuldig maakt aan geweld, apartheid, racisme jegens de Palestijnen en illegale bezetting, blokkade en annexatie van Palestijns gebied, roept ernstige vragen op over onze betrokkenheid bij internationale rechtvaardigheid. Deze houding wordt verder verergerd door de Nederlandse onthouding van stemming voor een staakt-het-vuren in de huidige oorlog, waardoor Israël zijn buitenproportioneel geweld tegen de 2,2 miljoen inwoners van Gaza kan voortzetten met Nederlandse steun. Dit aanhoudende geweld heeft binnen nog geen vijf maanden geleid tot de dood van bijna 30.000 burgers, waaronder meer dan 13.000 kinderen; meer dan 7000 vermisten; en meer dan 70.000 gewonden. Bovendien worden, tegen alle Geneefse Conventies in, ziekenhuizen en opvanglocaties voor gewonden gebombardeerd, en ook de toevoer van voedsel, schoon water en hulpgoederen geblokkeerd om zo maximaal lijden en sterfte toe te brengen. Schattingen op basis van recente data laten zien dat, zelfs met een staakt-het-vuren, een kwart van de bevolking binnen een jaar zal sterven aan de gevolgen van deze humanitaire catastrofe. Ondertussen maken Israëlische politici ongegeneerd plannen voor gedwongen migratie/deportatie van overlevenden naar gebieden buiten Palestina terwijl projectontwikkelaars bouwplannen uitwerken voor Israëlische nederzettingen aldaar. Een duidelijke indicatie voor etnische zuivering en/of genocide waar de Nederlandse regering de ogen voor sluit.

Internationale reacties en Nederlandse bijdrage
Het recente oordeel van het Internationaal Gerechtshof (ICJ) dat er een duidelijk risico op genocide jegens de Palestijnen bestaat, vereist onmiddellijke actie om het geweld te stoppen en de bevolking van humanitaire hulp te voorzien. Echter, de reactie van Nederland, door het stopzetten van financiële steun aan UNRWA, de levensader voor de Palestijnen in Gaza, na ongefundeerde aantijgingen van Israël, staat haaks op dit vonnis en draagt bij aan een ernstige escalatie van de crisis. Het feit dat er geen onafhankelijk onderzoek wordt afgewacht, wekt de indruk dat Palestijnen in de ogen van de Nederlandse staat bij voorbaat schuldig zijn, en lijkt zelfs een collectieve bestraffing van de gehele Palestijnse bevolking te rechtvaardigen, totdat het tegendeel is bewezen. Dit past niet bij ons rechtsbegrip en staat in schril contrast met het voordeel van de twijfel dat Israël keer op keer wordt gegeven. Een voorbeeld hiervan is de beslissing om de levering van F35-onderdelen voort te zetten omdat, zoals aangegeven door de landsadvocaat, het ‘van een afstand beoordelen’ of Israël te ver gaat, niet haalbaar is. Als deze logica wordt toegepast, lijkt het ons cruciaal dat dezelfde zorgvuldigheid en standaarden gehanteerd worden bij het evalueren van leveringen die van vitaal belang zijn voor de Palestijnse bevolking. Eerste levensbehoeften zijn essentieel en zouden niet onderhevig moeten zijn aan vertraging of stopzetting, tenzij er onafhankelijk bewijs is van misbruik of schendingen. Consistentie in het beleid is van het grootste belang om onze geloofwaardigheid en principes als land te handhaven.

Het hof oordeelde op 12 februari jl. dat er een duidelijk risico bestaat dat Israël met de F-35 gevechtsvliegtuigen schendingen van het humanitaire oorlogsrecht pleegt. Ondanks alle substantiële verdenkingen van ernstige schendingen door Israël, besluit de staat toch in cassatie te gaan tegen deze uitspraak, waardoor het bewust blijft bijdragen aan het geweld in de Gazastrook. Deze beslissing onderstreept opnieuw dat Nederland zijn internationale, maar vooral ook humanitaire verplichtingen negeert. Daar komt nog bij dat blijkens interne memo’s van het ministerie van Buitenlandse Zaken onze demissionair minister-president Rutte schendingen van het humanitair oorlogsrecht door Israël onder het tapijt laat vegen. Daarmee brengt Rutte ons land ernstig in diskrediet en maakt zichzelf en Nederland medeplichtig aan oorlogsmisdaden

Een fout van historische proporties
Ondanks uitgebreide informatie, de oproepen van de VN-secretaris-generaal, uitspraken van het Internationaal Gerechtshof, inspanningen van de Veiligheidsraad, protesten van ambtenaren, artsen en advocaten wereldwijd en talrijke maatschappelijke demonstraties, blijft het geweld in Gaza voortduren met de steun van onze regering. Dit positioneert ook Nederland aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Met diepe diepe schaamte zullen we hier ooit op terugkijken en dit moeten uitleggen aan onze kinderen en kleinkinderen. Bovendien kunnen onze regeringsleiders aansprakelijk worden gesteld voor medeplichtigheid aan genocide op het Palestijnse volk, wat een ernstige smet op ons land werpt. Tot slot kan de onvoorwaardelijke steun aan een land dat langdurig ernstige mensenrechtenschendingen begaat, represailles uitlokken en zo de veiligheid van het Nederlandse volk – dat zich niet achter dit beleid schaart – ernstig in gevaar brengen.

Oproep tot actie
Deze momenten van crisis vragen om moedig leiderschap en morele helderheid. Het is onze verantwoordelijkheid om ons uit te spreken en te handelen ten behoeve van degenen die lijden. Daarom vragen wij u om uw positie en netwerk in te zetten voor 1) directe humanitaire hulp aan Gaza, 2) het uitdragen van het belang van een permanent staakt-het-vuren en 3) het ondersteunen van het recht op zelfbeschikking van de Palestijnen.
Met het oog op de aangekondigde grootschalige aanval op Rafah waar 1.2 miljoen vluchtelingen, die het aan alles ontbeert, weerloos in een hoek gedreven zijn en geen kant op kunnen, heeft uw ingrijpen nu de hoogste urgentie bereikt.

Met oprechte hoop dat u deze kwestie met de urgentie en ernst zult benaderen die het vereist.
Dank voor uw tijd en aandacht.

Hoogachtend,

Artsen voor Gaza (contact: info@artsenvoorgaza.nl)
Dokters van de Wereld
PALMED Nederland (Palestijnse artsenvereniging Nederland)
AMAN (Associatie Marokkaanse Artsen Nederland)
IMFSA-NL (International Federation of Medical Students’ Associations)
Dutch Scholars for Palestine
Palestijnse Gemeenschap in Nederland
The Rights Forum
De Goede Zaak
Nederlands Palestina Komitee
Een Ander Joods Geluid
Erev Rav
Kairos Sabeel
Stichting Kifaia
Stichting Plant een Olijfboom
Palestina Coalitie Rotterdam
Palestina Komité Rotterdam
AGD (European Youth Association)
Rotterdam voor Gaza
Staakt-het-Vuren Collectief
Stichting Groningen-Jabalya
Stichting Palestina
Stichting Feis voor Gaza
Stichting Vrienden van Tent of Nations
CTID (Comité tegen islamofobie en discriminatie),
AMOP (Amsterdams Marokkaanse Ouderen Platform)
Comité 21 Maart
ENCEMO (Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling)
Muslim Rights Watch
Rotterdam verwelkomt Vluchtelingen
Centrum de Middenweg
FIO (Federatie Islamitische Organisaties)
Kerk en Vrede
GroenLinks Werk Groep 48-Palestina en zijn GroenLinks Achterban
NIDA

 

Bovenstaande stellingen kunnen worden geverifieerd in onderstaande bronnen:
1) Achtergrond Apartheidsregime Israël, rapport Amnesty International: https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2022/02/israels-system-of-apartheid/
2) Achtergrondinformatie conflict Israël-Palestina: https://www.oxfamnovib.nl/blogs/dilemmas-en-oplossingen/10-dingen-die-je-moet-weten-over-israel-en-bezet-palestijns-gebied
3) Statistieken aantal slachtoffers: https://rightsforum.org/statistieken/
4) Projectontwikkelaars presenteren bouwplannen voor Israëlische nederzettingen in Gaza:
https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2023/12/19/terwijl-genocide-zich-voltrekt-plannen-israelische-kolonisten-een-droomstrandhuis-in-gaza/
5) Oordeel gerechtshof m.b.t. uitvoer F35 onderdelen:
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Nederland-moet-de-uitvoer-van-F-35-onderdelen-naar-Israel-stoppen.aspx
6) Rutte’s persoonlijk ambities sturen steun aan Israël:
https://www.nrc.nl/nieuws/2024/01/21/onwelgevallige-informatie-over-israel-onder-het-tapijt-geveegd-a4187658
7) Peiling steun aan Israël onder de Nederlanders: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5425267/ruime-steun-voor-staakt-het-vuren-gaza-israel