SAMENVATTING

Op grond van zijn mandaat om het respect, de bescherming en de vervulling van internationale wet in de Gazastrook als onderdeel van het bezette Palestijnse gebied (OPT), presenteert Al Mezan Center for Human Rights (Al Mezan) dit rapport, waarin de misdaad van apartheid wordt geanalyseerd in relatie tot het gedrag van Israël jegens Gaza, in de context van de langdurige bezetting door de staat Israel van de Palestijnse gebieden en het zionistische kolonialisme in het historische Palestina. Het rapport gaat in op hoe de Israëlische apartheid, wordt ervaren door het Palestijnse volk, en specifiek door de twee miljoen Palestijnen die in de Gazastrook wonen.

Terwijl de Israëlische regering beweert dat de sluiting en de daarmee verband houdende beperkingen plaatsvinden onder het mom van ‘veiligheid’, zal dit rapport laten zien hoe dit beleid de intentie van Israël aantoont om de Palestijnen te scheiden en te verdelen en om de demografie van alle Palestijnen zodanig vorm te geven dat men de heerschappij over de Palestijnen kan doen gelden. Als afgesloten enclave, geïsoleerd van de rest van het Palestijns bezet gebied en gecontroleerd door Israël binnen zijn apartheidssysteem, is Gaza een strook land dat kan worden vergeleken met een Zuid-Afrikaanse bantustan. Sommige gesprekspartners, zoals die in dit rapport worden besproken, hebben gesuggereerd dat de vergelijking in feite onnauwkeurig is omdat de situatie in de Gazastrook aanzienlijk erger is dan de Zuid-Afrikaanse bantustans ooit waren.

Het rapport beschouwt de volgende schendingen van het internationaal recht door het prisma van het VN Apartheidsverdrag: gebruik van buitensporig geweld en herhaaldelijk militaire aanvallen op burgers en woonhuizen met als gevolg duizenden doden; willekeurige arrestatie en detentie van kinderen, patiënten, vissers en andere kwetsbare groepen; en de aanhoudende blokkade. Al Mezan concludeert dat deze praktijken neerkomen op “onmenselijke handelingen” zoals gedefinieerd door het Apartheidsverdrag, met inbegrip van moord, toebrengen van geestelijk en lichamelijk letsel, willekeurige arrestatie en illegale gevangenisstraf, het opleggen van levensomstandigheden die bedoeld zijn als geheel of gedeeltelijke fysieke vernietiging van de bevolking, en de ontzegging van het recht op vrij verkeer in en uit het gebied. Deze onmenselijke handelingen worden gepleegd door de staat Israël met het doel het vestigen en behouden van de overheersing van één raciale groep – Israëlische joden – ten koste van een andere raciale groep – Palestijnen

Israëls 14 jaar durende blokkade van de Gazastrook, gecombineerd met een reeks strafmaatregelen en beleid, stelt het in staat om effectieve controle over de Gazastrook te behouden, met als doel zijn heerschappij over het Palestijnse volk als geheel te consolideren. Dit rapport zal in het kort de bezette status van de Gazastrook herbevestigen inclusief de wettelijke garanties die daaruit voortvloeien verleend aan de bevolking van de Gazastrook, onder meer met betrekking tot bescherming tegen rassendiscriminatie, apartheid en vervolging. Dit rapport wordt uitgegeven in de context van een zich ontwikkelende erkenning dat opeenvolgende Israëlische regeringen de misdaad van apartheid blijven plegen, zoals gedefinieerd door het VN Apartheidsverdrag en het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof. Op basis van de analyse die is ontleend aan en voortbouwt op bestaand relevant werk van Palestijnse, Israëlische, en internationale mensenrechten-organisaties, academici en experts, concludeert dit rapport dat Israëls geïnstitutionaliseerde en systemische raciale overheersing en onderdrukking van het Palestijnse volk, inclusief de inwoners in de Gazastrook, in strijd is met artikel 3 van het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, de misdaad van apartheid volgens de VN Apartheidsconventie uit 1973, en vormt een misdaad tegen de mensheid onder het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof.

In overeenstemming met de relevante toepasselijke instrumenten, namelijk internationale mensenrechten en humanitair recht, en relevante verplichtingen van staten, biedt het rapport een reeks aanbevelingen voor de internationale gemeenschap, het Internationaal Strafhof, en voor zakelijke actoren:

Aan de internationale gemeenschap en de lidstaten van de Verenigde Naties:

1. Erken en veroordeel het Israëlische regime van institutionele discriminatie, onderdrukking, en apartheid tegen het Palestijnse volk – zowel Palestijnse burgers in Israël, als Palestijnen in de bezette gebieden en Palestijnse vluchtelingen in ballingschap;

2. Zorg ervoor dat Israël zijn apartheidsregime terugtrekt en ontmantelt inclusief wetgeving en beleid die leiden tot institutionele discriminatie en systemische onderdrukking van het Palestijnse volk en die instrumenteel zijn in het handhaven van een dominante Joods-Israëlisch regime in historisch Palestina;

3. Zorg ervoor dat Israël het recht van Palestijnse vluchtelingen vervult en faciliteert om terug te keren naar hun huizen en eigendommen, inclusief de vluchtelingen die 70% van de bevolking van de Gazastrook, zoals gegarandeerd door het internationaal recht;

4. Zorg ervoor dat Israël de illegale blokkade van de Gazastrook onmiddellijk, volledig en onvoorwaardelijk opheft inclusief alle bijbehorende onwettige beperkingen opgelegd aan het verkeer van mensen en goederen van en naar de Gaza Strook.

5. Zorg ervoor dat Israël zijn bezetting beëindigt, zijn nederzettingenbedrijf in de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, en schaft alle militaire en discriminerende hulpmiddelen van de OPT, waaronder de Scheidingsmuur en andere fysieke barrières die: hebben de territoriale contiguïteit verstoord en hebben geleid tot de versnippering en isolatie van Palestijnen;

6. Zorg voor aansprakelijkheid en gerechtigheid voor wijdverbreide, grove en systemische schendingen tegen het Palestijnse volk, ook voor de misdaad apartheid;

7. Ondersteun de onafhankelijkheid van het Internationaal Strafhof en bescherm de instelling tegen aanvallen of politieke druk tijdens het onderzoek naar de Situatie in Palestina, die de misdaad van apartheid tegen de Palestijnen omvat mensen;

8. Geef politieke en financiële steun aan het mandaat van de onafhankelijke Internationale onderzoekscommissie van de VN voor de bezette Palestijnse gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem en Israël, opgericht in mei 2021, en doe een beroep op de Commissie om Israëls apartheid te onderzoeken en aanbevelingen te doen in het licht van relevante verplichtingen en verantwoordelijkheden van staten, internationale organisaties, en zakelijke ondernemingen;

9. Activeer en faciliteer de universele jurisdictie mechanismen die de vervolging van de vermeende daders van Israëls misdaad van apartheid en de daarmee samenhangende overtredingen mogelijk maken en vergemakkelijken.

10. Herbevestig de inzet van de Verenigde Naties voor de totale uitroeiing van apartheid als een misdaad die in strijd is met de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties, en dat Israël zijn verplichtingen als lid van de Verenigde Naties nakomt

11. Ratificeer en treedt toe tot het Apartheidsverdrag, met name staten die jurisdictie hebben boven particuliere actoren, waaronder transnationale bedrijven, liefdadigheidsinstellingen, verenigingen en individuen die actief zijn in en verbonden zijn met Israëlische staatsinstellingen en het leger;

12. Verzoek de algemene vergadering van de VN om het Speciaal Comité van de VN tegen Apartheid en het VN-centrum tegen Apartheid opnieuw in te stellen om te pleiten voor een einde aan Israëlische apartheid;

13. Overweeg om individuele sancties, zoals reisverboden of bevriezing van tegoeden, op te leggen aan vermoedelijke daders van internationaal erkende misdrijven en ernstige inbreuken, zoals aanbevolen in 2019 door de VN-onderzoekscommissie over de Grote Mars van Terugkeer, ook voor de misdaad van apartheid; voorwaardelijke wapenverkoop en militaire- en veiligheidsbijstand bij de naleving door Israël van het internationaal recht en de mensenrechten normen; en herzie en wijzig of beëindig de overeenkomsten, samenwerkingsregelingen en handel met Israël waarin de financiering of activiteiten bestaan om de misdaad van apartheid te vergemakkelijken, in overeenstemming met internationale juridische normen en gebaseerd op juridische noodzaak;

14. Uitbreiding van het mandaat van de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechtensituatie in de Palestijnse Gebieden naar beide zijden van de Groene Lijn en naar de vluchtelingen en ballingen in het buitenland als tegenwicht tegen de strategische versnippering van het Palestijnse volk door Israël.

15. Roep de speciale VN-rapporteur op om jaarlijks verslag uit te brengen over de situatie van de mensenrechten in de Palestijnse gebieden aan de mensenrechten Raad en de Derde Commissie van de Algemene Vergadering over de stappen die door Israël en de internationale gemeenschap zijn genomen in Palestina om te voldoen aan de voorwaarden van de Apartheid Conventie uit 1973.

16. Zorg ervoor dat bedrijven met relaties en activiteiten die verband houden met Israël en de OPT volledig in overeenstemming zijn met het internationaal recht en niet betrokken zijn bij of medeplichtig zijn aan schendingen en internationale misdaden, waaronder die van apartheid. Sluit waar nodig bedrijven uit van openbare aanbestedingen waar ze niet in staat zijn of niet bereid zijn om in deze context het internationaal recht te respecteren, in lijn met de Leidende Beginselen van de VN en de beginselen van niet-erkenning en niet-bijstand;

17. Zet Israël onder druk om, onder meer via geassocieerde actoren en organisaties, zijn opzettelijke aanvallen en campagne van intimidatie, laster,  delegitiemering  en intimidatie van Palestijnse, Israëlische en internationale mensenrechtenverdedigers en maatschappelijke organisaties te beëindigen; er bij Israël op aan te dringen om de aanduiding “terreur” van legitieme Palestijnse mensenrechtengroeperingen; en verzeker steun aan deze groepen door middel van openbare verklaringen en voortdurende samenwerking, betrokkenheid en financiering.

Aan het Internationaal Strafhof:

18. Voer een snel, grondig en uitgebreid onderzoek uit naar de misdaden van apartheid en vervolging, en andere daarmee samenhangende misdaden die vallen onder de jurisdictie van het Hof met betrekking tot de situatie in Palestina, en dienovereenkomstig het vervolgen van relevante daders;

19. Onderzoek de rol van niet-statelijke actoren bij het plegen van de misdaad apartheid, onder andere misdaden, in de situatie in Palestina, met inbegrip van particuliere zakelijke actoren, vertegenwoordigers van liefdadigheidsorganisaties en anderen.

Aan Bedrijven:

20. Stop alle activiteiten en relaties die direct of indirect verband houden met Israëls militaire bezetting, kolonisatie en apartheidsregime, en bijbehorende schendingen van internationaal recht;

21. Voer doorlopende en verbeterde due diligence op het gebied van mensenrechten uit, in overeenstemming met internationale mensenrechten en humanitair recht en de UN Guiding Principles on Bedrijfsleven en mensenrechten, om medeplichtigheid en betrokkenheid bij door Israël gepleegde schendingen en internationale misdaden tegen de Palestijnse bevolking te voorkomen

hele rapport : 16381763051929.pdf (mezan.org)