In bijna alle gevallen vindt de VN-onderzoekscommissie het gebruik van scherpe munitie door het Israëlische leger tegen demonstranten in strijd met de wet en beveelt passende maatregelen aan

Al Mezan verwelkomt het korte rapport van de VN-onderzoekscommissie over de protesten in 2018 in bezet Palestijnse gebied. De commissie onderzocht het gebruik van geweld tijdens de eerste negen maanden van het breed gedragen, door basis(grassroots) organisaties geïnitieerde protest dat op 30 maart 2018 begon. Het rapport concludeerde dat wellicht met uitzondering van twee incidenten “de commissie gegronde reden heeft om te geloven dat in alle andere gevallen het schieten met scherp door Israëlische veiligheidstroepen tegen demonstranten onwettig was”. Al Mezan’s onderzoek en documentatie van de aan de gang zijnde protesten ondersteunen deze conclusie, die is gebaseerd op het feit dat “de demonstraties een civiel karakter hadden […] en geen gevecht of een militaire campagne vormden”.

Het rapport bevestigt dat het wettelijke kader dat van toepassing is op het optreden tegen de protesten dat van wetshandhaving is, en plaatst dit in het kader van de internationale mensenrechtenwetgeving, die Al Mezan en zijn partners gebruikten in hun argumenten voor een rechtelijke uitspraak tegen het gebruik van geweld door Israël bij de Hoge Gerechtshof. Het besluit van het Hof om het verzoekschrift af te wijzen, samen met het falen van het nationale rechtssysteem om verantwoording af te leggen en voor rechtvaardigheid te zorgen, zorgt er voor dat het onwettige gebruik van geweld door het Israëlische leger voortgaat tot op het moment van publicatie.

Sinds 30 maart 2018 heeft Al Mezan gedocumenteerd dat 190 Palestijnen zijn gedood bij de protesten, waaronder 40 kinderen, twee journalisten, drie paramedici en acht personen met een handicap – groepen die volgens het internationale recht bescherming behoeven, zoals door de Commissie is bevestigd. Nog eens 14.673 personen zijn gewond, waaronder 3.128 kinderen, 148 journalisten en 171 paramedici. Van de gewonden werden 7.750 geraakt door schieten met scherp, waaronder 1.433 kinderen.

De Commissie concludeerde met klem dat kinderen, journalisten, gezondheidswerkers en personen met een handicap allemaal opzettelijk werden neergeschoten, ondanks dat ze zichtbaar waren als groepen die bescherming behoeven.

 

In het kader van de langdurige blokkade die in Gaza tot een humanitaire catastrofe heeft geleid wat de aanleiding was dat tienduizenden demonstranten ertoe gebracht werden de Grote Mars van de Terugkeer te beginnen, onderkende de Commissie aanzienlijke belemmeringen bij de toegang tot het recht op gezondheid – voor gewonde demonstranten zowel wat betreft toegang tot het verkrijgen van passende zorg in Gaza als om te worden overgebracht naar ziekenhuizen buiten Gaza wanneer zorg niet beschikbaar is in het lokale systeem.

Al Mezan’s langdurige betrokkenheid bij het Israëlische rechtssysteem toont aan dat het systeem duidelijk niet bereid is om te voorzien in eerlijk strafrechtelijk onderzoek en verantwoording, het geval van de protesten inbegrepen. Wijzend op het consequente tekortschieten van het systeem in dit opzicht, doet de Commissie een aantal praktische aanbevelingen, waaronder een oproep aan de staten die partij zijn bij de Verdragen van Genève en / of het Statuut van Rome om hun plicht te doen door hun rechtsmacht uit te oefenen en personen te arresteren die beschuldigd zijn van, of die opdracht hebben gegeven tot de internationale misdaden beschreven in het […] rapport. ”

In het kader van Al Mezan’s samenwerking met het Internationaal Strafhof als de wettelijke vertegenwoordiger van slachtoffers, overlevenden en hun families, neemt Al Mezan sterk nota van de analyse van de Commissie dat de schendingen van het internationaal recht waarnaar in het rapport wordt verwezen mogelijk oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid zijn en herinnert eraan dat zonder de schuldigen aansprakelijk te stellen de schendingen naar verwachting zullen voortduren.

Het volledige rapport van de Commissie is hier te downloaden.

Engelse tekst van dit bericht op site Al Mezan